Multipl Sklerozlu veya Amyotrofik Lateral Sklerozlu Erişkinlerde Ergoterapi Müdahaleleri

Multipl Sklerozlu veya Amyotrofik Lateral Sklerozlu Erişkinlerde Ergoterapi Müdahaleleri

ÖZET

Bu çalışma ergoterapide multipl skleroz (MS) ve amyotrofik lateral skleroz (ALS) hastaları ile gerçekleştirilen ergoterapi müdahalelerini tanımlamayı amaçlamaktadır.  Farklı veri tabanlarında: Pubmed, Scopus, Web of Science ve Embase ve bazı ergoterapi dergilerinde literatür incelemesi yapılmıştır.  Yayınlanan literatürde Aralık 2019’dan önce bir araştırma yapılmıştır. Dahil etme kriterleri aşağıdaki gibidir: (1) MS veya ALS’de ergoterapi müdahalesini değerlendiren, deneysel, randomize, randomize olmayan ve keşifsel çalışmalar dahil makaleler;  (2) İngilizce veya İspanyolca ç yazılmış;  (3) yetişkin nüfus (18 yaş üstü).  İlk aramada, dört müdahale alanına ayrılan 32’sini dahil ettiğimiz 836 makale belirlendi: yorgunluk hedefli müdahaleler, bilişsel müdahaleler, fiziksel müdahaleler ve diğerleri.  Yalnızca ergoterapistler tarafından 16 çalışma yapılmıştır.  Çoğu ergoterapi müdahalesi, yorgunluk ve fiziksel rehabilitasyona yönelikti.  İncelememizdeki çalışmaların çoğu, ALS popülasyonundan çok az temsil ile MS hastalarını içeriyordu.  Bu müdahaleler, MS ve ALS popülasyonlarında algılanan yorgunluk, el becerisi, düşmenin önlenmesi ve bellek, iletişim, depresyon ve yaşam kalitesi gibi bilişsel yönlerde iyileşme olduğunu göstermiştir.

GİRİŞ

 Multipl skleroz (MS) ve amyotrofik lateral skleroz (ALS), sinir sisteminde bağlı nörodejeneratif hastalıklardır [1,2].  Bu hastalıklar orta ila yüksek düzeyde prevelansa sahiptir, ancak son zamanlarda yayınlanan epidemiyolojik çalışmalar, dünya çapında farklı popülasyonlarda artan MS ve ALS insidansı ve prevalansını göstermektedir [3-5].  Global olarak, MS durumunda, insidans 100.000 kişide 2.5 iken, ALS’de 100.000 kişide 0.6 ila 3.8 arasındadır, ancak başlangıç ​​yaşı MS’den daha geçtir [3,6].  Hastalıkların kökeni bilinmemekle birlikte, önceki çalışmalar coğrafi enlem veya etnik köken gibi risk faktörlerini dışlarken [7], diğer çalışmalar bu hastalıklara sahip bir aile üyesine sahip olmanın hastalığı geliştirme riskini artırabileceğini öne sürmektedir [8].  Bununla birlikte, hastalıkların gelişim mekanizmaları ve nedenleri tam olarak anlaşılmamıştır.

 Bu hastalıklar sadece yaşam kalitesini değil aynı zamanda fiziksel ve bilişsel yönleri de etkileyerek yorgunluğu ve depresyona girme olasılığını artırmaktadır [9].  Kaslarda sertlik, alt ve üst ekstremite paralizi, duyusal işlemleme bozukluğu, görme probşemleri, ataksi, dizartri veya disfaji [10] gibi çoklu semptomların yanı sıra etkilenen kişilerde bilişsel bozulma ve psikolojik sorunlar [2,11,12] içerebilirler.   Bu hastalıkların kişinin yaşamı üzerinde çok boyutlu bir etkisi vardır ve semptomları, aktivite performanslarını büyük ölçüde etkileyen önemli bir fonksiyon kaybı anlamına gelir [11].

Bu hastalıkların tedavisi multidisipliner ekipler tarafından yürütülür [11,13] ve farmakolojik [14] ve/veya nonfarmakolojik olabilmektedir.  Farmakolojik olmayan tedavide, elektrostimülasyon veya Proprioseptif Nöromüsküler Kolaylaştırma (PNF) gibi fiziksel rehabilitasyona yönelik spesifik müdahaleler bulunmaktadır [15];  günlük yaşam becerilerini sürdürmeye yönelik müdahaleler ve ergoterapistin katılımıyla psikolojik veya bilişsel rehabilitasyona yönelik müdahaleler de vardır [11,13].  Bilişsel müdahale ile ilgili olarak, Lincoln ve arkadaşları, deney grubunda kontrol grubuna kıyasla bellek ve yaşam tarzında bir iyileşme ile sonuçlanan dikkat ve hafızaya dayalı karşılaştırmalı bir çalışma yürütmüştür [16].

Daha önceki bazı ergoterapi çalışmaları, MS hastalarında eğitim ve öz-yönetim stratejilerini kullanan, sosyalleşme ve rekreasyon gerçekleştiren Sosyal Olarak İzole Edilmiş Hastalar için Toplumla Yeniden Entegrasyon (CRISP) aktivite temelli müdahale gibi psikososyal teşvik müdahaleleri önermiştir [17, 18].  Diğer çalışmalar, günlük görevleri sürdürmek [19], yemek hazırlama ve finansal yönetim [20] için bilişsel rehabilitasyon müdahaleleri önermiştir.  Son olarak, MS tedavisinde ergoterapist tarafından yürütülen çalışmaların çoğunun Packer ve meslektaşlarının yorgunluk yönetimi müdahalesine dayandığı belirtilmelidir.  Bu çalışmalar hem yatan hastalar [21] hem de ayaktan hastalar [22] için yapıldı ve hepsi hastaların aktivite performansını ve yaşam kalitesini sürdürmeyi veya iyileştirmeyi ve kas gücünü, enerji seviyelerini ve ayrıca diğer bilişsel yönleri iyileştirmeyi amaçladı [11].

 MS ve ALS’nin insanların fonksiyonelliği ve katılımı üzerinde önemli bir etkisi vardır [11,12].  Son incelemeler, iş uğraşı tedavisinin MS ve ALS popülasyonlarında aktivite performansını ve diğer sonuçları iyileştirebileceğini göstermiştir [23,24].  Bununla birlikte, bu incelemeler, ergoterapi müdahalesinin etkinliğine odaklanmakta ve gerçekleştirilen faaliyetler ve müdahalede ergoterapistlerin rolü hakkında çok az bilgi içeriyordu.  Bu anlamda, literatürdeki bazı önemli boşluklar, ergoterapistlerin katılımıyla MS ve ALS’de daha önce yayınlanmış tüm müdahalelerin nasıl gerçekleştirildiğinin tam olarak anlaşılmasını engellemektedir.

Bu kapsam belirleme incelemesinin, MS ve ALS müdahalelerinde mevcut olan önceki kanıtların güncellenmiş bir özeti nedeniyle, ergoterapistlere kanıta dayalı müdahaleleri gerçekleştirmeleri için araçlar sağladığını vurgulamak istenmektedir.  Bu nedenle MS ve ALS hastalarına ergoterapide yapılan müdahaleleri açıklamayı amaçladık.  Özellikle şu soruya cevap vermek istiyoruz: MS veya ALS’li erişkin kişilerde ergoterapi müdahaleleri neler olabilir?

GEREÇ ve YÖNTEM

 Aralık 2019’dan önce yayınlanan literatür taraması, Cochrane Kılavuzu [25], Joanna Briggs Enstitüsü [26] ve PRISMA Kapsam Belirleme İnceleme Uzantısı (PRISMA-ScR) [27]’nin tavsiyelerine uygun olarak iki bağımsız gözlemci tarafından yapılmıştır.  Aynı strateji ve anahtar kelimeler farklı temellerde kullanılmıştır: “ergoterapi” ve “müdahale” ve “skleroz”.

 Literatürü 4 veritabanında taradık: Pubmed, Scopus, Web of Science ve Embase ve 2018’deki Scimago dergi sıralamasına göre ilk çeyrek Occupational Therapy bilimsel dergilerinde (American Journal of Occupational Therapy, Journal of Occupational Rehabilitation, Physical & Occupational Therapy)  Pediatri ve OTJR: Meslek, Katılım ve Sağlık).  Ayrıca, yayınlanmamış olası çalışmaları belirlemek için TESEO’daki gri literatürde bir tarama yaptık.

Dahil etme kriterleri aşağıdaki gibidir: (1) deneysel, randomize, randomize olmayan ve keşifsel çalışmalar dahil olmak üzere MS veya ALS’de ergoterapi müdahalesini değerlendiren makaleler;  (2) İngilizce veya İspanyolca olarak yazılmış;  (3) yetişkin nüfus (18 yaş üstü).  Aşağıdakileri hariç tuttuk: (1) nitel çalışmalar;  (2) Özeti, tam metni olmayan veya mevcut olmayan çalışmalar.

 Çalışma seçimi ve bilgilerin veri analizi bağımsız olarak gerçekleştirilmiştir.  Sonuçları veritabanlarından dahil etme ve hariç tutma kararlarının kaydedildiği bir Microsoft Excel elektronik tablosuna taşıdık.  İki hakem (LB ve LT), seçim kriterlerine göre bağımsız olarak makaleleri seçti.  Olası dahil etme/hariç tutma kriterlerine ilişkin aralarındaki herhangi bir anlaşmazlık üçüncü bir gözden geçiren (MG) tarafından çözüldü.  LB ve LT’de yalnızca bir makalenin dahil edilmesiyle ilgili farklılıklar vardı ve üçüncü bir gözlemcinin müdahalesiyle bunu hariç tutmaya karar verdik.

SONUÇ

 Arama stratejilerine göre toplam 836 makale belirlendi ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra tam metnin alınması ve değerlendirilmesi için 58 makale seçildi.  Dahil etme kriterlerini karşılamadıkları için 26 makale hariç tutuldu ve 32 makale veri analizi ve çıkarma için bırakıldı.  

Seçilen 32 çalışma farklı ülkelerde yürütülmüştür: ABD (n = 12), Belçika (n = 4), Hollanda (n = 3), İsviçre (n = 3), İspanya (n = 2), İtalya (n =  2) ve kalan 6 çalışma Küba, İrlanda, Birleşik Krallık, İsrail, İran ve Avusturya’da yapılmıştır.  MS hastalarında toplam 29 çalışma, ALS hastalarında ise sadece 3 çalışma yapılmıştır.

Toplam 16 çalışma ergoterapistler tarafından yapılmıştır ve geri kalan çalışmalar nörologlar, nöropsikologlar, sosyal hizmet uzmanları veya destekli teknoloji veya matematik gibi belirli alanlardaki uzmanlar dahil olmak üzere multidisipliner ekipler tarafından yürütülmüştür.

 MS ve ALS hastalarında yürütülen müdahale çalışmalarının açıkça farklı dört alanda sınıflandırılabileceğini gözlemledik: yorgunluk, fiziksel rehabilitasyon, bilişsel müdahaleler ve diğerleri.

Analiz edilen makaleler, açıkça farklılaştırılmış dört alanda sınıflandırıldı: (1) yorgunluk ve enerji tasarrufu için müdahaleler;  (2) bilişsel müdahaleler;  (3) fiziksel müdahaleler;  ve (4) diğer müdahaleler.  

Yorgunluk ve Enerji Tasarrufuna Müdahaleler

 On iki çalışma, MS’li kişilerde enerji ve yorgunluk üzerindeki etki ile ilgili müdahaleler gerçekleştirdi.  Bu çalışmaların yedisi Packer ve diğerleri tarafından geliştirilen yorgunluk yönetimi programına dayanmaktadır.  [28], MS’li kişiler için 12 saatlik bir müdahaleden oluşur ve diğer yönlerin yanı sıra dengeli bir yaşam tarzı, dinlenme, duruş ve verimli iletişim içerir [29–35].  Başka bir çalışma, Packer’ın programını değiştirdi ve bu müdahaleleri, hastaları telekonferanslar, uygulamalar veya internet üzerinden izleyerek, anlık olmayan bir şekilde değerlendirdi [36].

 Ek olarak, birkaç yazar, ergoterapistler de dahil olmak üzere multidisipliner bir ekip tarafından gerçekleştirilen yorgunluğa yönelik fizyoterapi ve diyet müdahalelerinin etkinliğini incelemiştir [37,38].  Diğer yazarlar, günlük aktivite performansındaki değişikliklere ve aktivite dengesi, aktivite, yorgunluk, enerji kullanımı, hedefler veya etkili iletişim ile ilgili önerilen stratejilere dayalı olarak farklı müdahale programları [39,40] önerdiler.

 ALS hastalarında yorgunluk ve enerji tasarrufu konusunda yapılan çalışmalar tespit edilemedi.

Bilişsel Müdahaleler

 Altı çalışmada bilişsel müdahaleler gerçekleştirdi.  Bu çalışmalardan ikisi, PDA kullanımı ile önemli ölçüde artan fonksiyonel performansı değerlendirmek için evde iletişimi ve otomatik kontrolü kolaylaştırmak için teknolojinin kullanımını [19,41] içeriyordu [18].  Kalan çalışmalar, hafıza, dikkat, işlem hızının iyileştirilmesi ile ilgili müdahaleleri ve bu bilişsel stratejileri telafi etmeye yönelik stratejileri farklı sonuçlarla değerlendirdi [20,42-44].

 ALS’li kişilerde sadece bir çalışma yapılmıştır [41].  Bu çalışma, çevre ile etkileşimi geliştirmek için farklı derecelerde kas bozukluğu olan kullanıcılarda yardımcı bir teknolojinin uygulanabilirliğini ve kullanılabilirliğini değerlendirdi.

Fiziksel Müdahaleler

Fiziksel müdahaleleri açıklayan toplam on makaleden dokuzu MS hastalarına ve biri ALS hastalarına odaklandı, sadece ikisi ergoterapistler tarafından yapıldı. MS odaklı çalışmalarda üç kategori belirledik: üst ekstremite fonksiyonelliği, fiziksel rehabilitasyon ve düşmenin önlenmesi.

Birinci kategoride, çalışmaların dördü, hem duyusal eğitim düzeyinde hem de MS’de el becerisindeki gelişme düzeyinde üst ekstremite iyileşmesine odaklandı [45-48].  Başka bir çalışma, MS hastalarının fiziksel direncini geliştirmek için bir müdahale programını değerlendirdi [49].

İkinci kategoride, sanal gerçeklik [50] veya görüntüler ve videolar [51] gibi yeni teknolojiler kullanılarak fiziksel rehabilitasyona yönelik diğer iki MS odaklı çalışma yürütülmüştür.

 Son olarak, üçüncü kategori, MS hastalarında düşme riskini azaltmak için, düşmeler ve bunlardan nasıl kaçınılacağı ile ilgili bilgiler göndererek [52] veya denge reaksiyonlarını iyileştirmek için onlara bant eğitimi seansları vererek programları değerlendiren iki müdahale çalışmasını içeriyordu.  [53].

 ALS odaklı çalışma ile ilgili olarak, Gómez-Fernández ve arkadaşları, multidisipliner bir yaklaşım kullanarak nefes alma, duruş kontrolü veya transferler gibi farklı yönler üzerinde çalışarak çok faktörlü bir programın etkinliğini değerlendirdi [54].

Diğer Müdahaleler

Dört makale önceki kategorilerin hiçbirine uymadı.  Bunlardan üçü MS hastalarına odaklanmaktaydı.

MS’e odaklanan çalışmalardan ikisi, MS hastaları olan kişilerde engelliliği, bağımsızlığı ve günlük yaşama katılımı değerlendirmek için kişi merkezli uygulama müdahalesini değerlendirdi ve bu sonuçlar üzerinde önemli bir etkisi olmadı [55,56].  

Block ve arkadaşları tarafından yapılan bu çalışmalardan bir diğeri, kişinin güçlendirilmesi gibi farklı yönler üzerinde çalışan MS’li kişilerde sağlığın teşviki ve geliştirilmesinin etkinliğini değerlendirdi [57].  Bu çalışma, öz-yeterlik ve hedeflere ulaşma yeteneğinde önemli gelişmeler göstermiştir [57].

ALS’ye odaklanan bir çalışma, müzik terapi programlarının depresyon ve anksiyete gibi psikolojik yönler üzerindeki etkisini değerlendirdi [58].  Bu çalışmada, ergoterapistler, hastaları enstrümanları kullanarak iletişim kurmaya ve yaşam kalitesinde olumlu sonuçlarla duyguları ifade etmeye teşvik eder.

TARTIŞMA

 Bu kapsam belirleme incelemesi, MS ve ALS hastalarında gerçekleştirilen farklı ergoterapi müdahalelerini açıklamaktadır.  Bu müdahaleler temel olarak fiziksel rehabilitasyon, bilişsel rehabilitasyon ve yorgunluğun azaltılmasına odaklanmıştır.  Bu derlemeye dahil edilen müdahalelerin bazıları yalnızca ergoterapistler tarafından yönetilmese de, bu müdahaleleri ergoterapi kanıta dayalı müdahaleleri kolaylaştırmak için kullanabilirler.

Bu derleme, ALS hastaları hakkında çok az bilgi varken, ergoterapi müdahalelerinin çoğunluğunun MS hastalarına yapıldığını göstermektedir.  Aslında, ergoterapistler tarafından yönetilen az sayıda müdahale çalışması bulunmuştur.

Yorgunluk Müdahaleleri ve Enerji Tasarrufu

 Bu çalışma, MS ve ALS hastaları için belirli ergoterapi müdahalelerinin farklı sonuçları iyileştirmede etkili olabileceğini göstermektedir.    Bu yorgunluk programı, kronik hastalık belirtisi olarak yorgunluktan mustarip yetişkinler için tasarlanmış altı haftalık bir enerji tasarrufu kursudur [28].  Bu programda ergoterapistler, katılımcıları günlük aktivitelerine dinlenme sürelerini dahil ederek yüksek enerjili aktiviteleri bölmenin yararları konusunda eğittiler [28].   Benzer şekilde, Sauter ve diğerleri, yorgunluk yönetimi programını Alman nüfusuna uyarlamış ve kullanıcıların fiziksel ve zihinsel yorgunluğunda iyileşmeler göstermiştir.  Sonraki çalışmalar [33,34] Packer ve ark.  yorgunluk yönetimi kursu [28], böylece tedaviye erişimde sorun yaşayan MS’li kişiler için telekonferans ve çevrimiçi olarak sunulabilir, bu da yorgunlukta ve yaşam kalitesinde bir iyileşmeye yol açabilmektedir [33,34].

Sonuçlar, bu tür bir müdahalenin yorgunluğu azaltmak için geleneksel tedaviye tamamlayıcı olabileceğini göstermiştir [36].  

Aksine diğer çalışmalar, kişisel bakımla ilgili farklı multidisipliner müdahaleler kullanarak yorgunluk yönetimini araştırdı.  Rietberg ve arkadaşları hemşire konsültasyonu ile karşılaştırıldığında yorgunluk yönetimi stratejileri ve kişisel bakım uygulayan fizik tedavi, sosyal hizmet ve ergoterapi de dahil olmak üzere multidisipliner meslekler tarafından yürütülen bir müdahaleyi değerlendirdi ve multidisipliner rehabilitasyonun kendi bildirdiği yorgunlukta daha etkili bir azalmaya yol açmadığını buldu [37].  Aynı doğrultuda Kos ve ark.  multidisipliner bir yorgunluk yönetimi programı müdahalesini, uyku eğitimi ve gevşeme egzersizlerine dayalı bir müdahale programı ile karşılaştırarak değerlendirdi [38].  Bu yazarlar tarafından araştırılan iki multidisipliner müdahalenin hiçbirinin önemli sonuçlar göstermediğine dikkat edilmelidir.  Bunun nedeni, MS hastalarında yalnızca kişisel bakım eğitimi ile kronik yorgunluğun zamanla önemli ölçüde düzelmemesi olabilir [37]. 

Yorgunluğun MS hastalarında en sık bildirilen semptomlardan biri olduğu ve aktivite performanslarını etkileyebileceği vurgulanmalıdır [59].  Bu anlamda, yakın tarihli bir gözden geçirme [60], MS tedavisinde hasta tarafından bildirilen sonuçların giderek daha fazla kullanıldığını göstermiştir.

 Bilişsel Müdahaleler

Bilişsel müdahalelerle ilgili olarak, MS ve ALS tedavisinde üçü yalnızca ergoterapistler tarafından yürütülen altı çalışma belirledik.  

MS müdahalelerinde Tony Gentry ve arkadaşları, bilişsel eksikliklerin telafisi olarak PDA’yı kullanan kişinin işlevsel performansında ve memnuniyetinde bir gelişme ile sonuçlanan PDA’lı bir programı değerlendirdi [19].  Kalan bilişsel müdahaleler [20,42-44] hafızayı, dikkati, işlemleme hızını ve bu eksikliği telafi edecek stratejileri geliştirmekle ilgiliydi.  Bunlardan Goverover ve arkadaşları, hafıza, öğrenme, depresif semptomatoloji ve yaşam kalitesinde iyileşmeler gösteren kelimeleri ezberlerken görsel destekler yoluyla bilişsel stratejiler programının etkililiğini değerlendirdi [20].  ALS için sadece bir bilişsel müdahale tanımlanmıştır.  Schettini ve diğerleri, ev içi kontrolü ve iletişim için bir yardımcı teknoloji cihazının güvenilirliğini değerlendirdi ve önemli bir gelişme olmadığı görüldü.  Bunun nedeni, örneklemin yalnızca sekiz kişiyi içermesi olabilir, bu da güçlü kanıt sağlamak için çok yetersiz olabilir [41].

 Genel olarak, MS ve ALS’deki bilişsel müdahaleler nadiren analiz edilmiş olsa da, bu çalışmalar bu tür popülasyondaki bilişsel müdahalelerin fonksiyonel performans, depresyon ve yaşam kalitesi üzerinde önemli faydalı etkileri olduğunu göstermektedir [12,19,20,42-44].  Bununla birlikte, bu sonuçlar dikkatle yorumlanmalıdır çünkü açıklanan çalışmaların çoğunda örneklemler küçüktür ve fonksiyonel performans üzerindeki uzun vadeli etkilerine ilişkin hiçbir kanıt yoktur [41-43].  Ek olarak, MS’in ilerleyici formlarında bu müdahalelerin etkinliği hakkında bilgi eksikliği olduğu [61] ve MS hastalarında bilişsel performansları artırmak için terapötik müdahale hakkında hiçbir kanıt bulunmadığı da dikkate alınmalıdır [62]. Bu nedenle bu alanda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Fiziksel Müdahaleler

 Farklı fiziksel terapötik modalitelere dayanan kanıtlar, müdahalelerin farklı fonksiyonel sonuçlara sebep olduğunu (el becerisi), yorgunluğu azalttığını ve yaşam kalitesini iyileştirdiğini ileri sürmüştür [12,23].  Üst ekstremite iyileşmesine odaklanan tüm çalışmalar MS hastalarında yapılmıştır.  Lamers ve ark., bir üst ekstremite iyileştirme programında ideal yoğunluğu değerlendirdi ve genel bir yoğunluk saptanmamasına rağmen pozitif bir sonuç elde etti [45].  

Kamm ve ark., deney grubunda ince motor becerilerinde iyileşmeler gösteren parmak, bozuk para, kağıt ve kalem ve kil kullanarak yapılan egzersizlerle el becerisini geliştirmek için bir program yürütmüştür [46].  Aynı şekilde Waliño-Paniagua ve arkadaşları, sanal gerçeklik oyunlarıyla el becerisini geleneksel ergoterapi ile karşılaştırıldığında önemli farklılıklar göstererek değerlendirdi.  Bu müdahaleler, ergoterapide tamamlayıcı faaliyetler olarak da kullanılabilir [47].  Son olarak, Kalron ve ark., farklı doku ve kalınlıktaki tüplerle duyu eğitimi gerçekleştirmiş, el becerisinde bir gelişme göstermiştir ve duyarlılık gelişmemiş olsa da, bu program rehabilitasyonun erken aşamalarında el becerisindeki bozulmayı önlemeye yardımcı olabilir.  [48].  Üst ekstremite iyileşmesi için kanıta dayalı rehabilitasyonun günlük aktivitelerde performansı artırmak için gerekli olduğu belirtilmelidir [23].  Böylece, ergoterapistler bu kanıta dayalı müdaheleleri MS ve ALS hastalarında gerçekleştirebilir.

 Fizik tedavi ve rehabilitasyon müdahaleleri ile ilgili olarak, Bansi ve arkadaşları su bisikletleri ile fiziksel rehabilitasyonu iki grupta değerlendirerek yaşam kalitesinde ve yorgunlukta iyileşme olduğunu gördü [49].  Bir başka çalışmada, stabil olmayan yüzeylerde kuvvet ve propriosepsiyon egzersizleri ve kas-tendon germe ile sanal gerçeklik rehabilitasyonu değerlendirildi ve motor düzeyde önemli gelişmeler gösterdi, bu da alternatif bir tedavi olabileceğini düşündürdü [50].  Aynı doğrultuda, BovendÀEerdt ve ark., egzersiz bilgileri ve rehberli rehabilitasyon stratejileri içeren bir film ve görüntü sunum programını değerlendirdi [51].  Müdahaleden sonra önemli farklılıklar olmasına rağmen, katılımcılar programı belirlenen sürede uygulamadıkları için bu müdahale geçerli sonuçlar vermemiştir [51].

 ALS hastalarında, Gómez-Fernández ve ark.’nın ALS’de postüral kontrol egzersizleri, dudak egzersizleri, nefes alma, yürüme veya zorlandıkları günlük yaşam aktivitelerinde önemli gelişmeler gösteren psiko-duygusal destek yoluyla çok faktörlü bir programı inceledikleri bir çalışma belirledi  [54]. Ancak örneklem çok küçüktü, bu da sonuçlara şüpheyle yaklaşılmasına sebep oldu [54].

 Düşmeyi önlemeye yönelik müdahalelerle ilgili olarak, önceki çalışmalar ya düşmeler, stratejiler ve çevredeki değişiklikler hakkında bilgi alarak [52] ya da dengesizliğe neden olan koşu bandı ile [53] programlar yürütmüştür.  Her iki çalışma da MS hastalarında düşmede azalma olduğunu göstermiştir.

Diğer Müdahaleler

 Diğer müdahaleler için kanıtlar oldukça sınırlıydı.  Önceki kategorilerin hiçbirine uymadıkları için bu kategoriye dört makale ekledik.  Bu kategoride, Eyssen ve diğerleri, kişi merkezli uygulamanın etkililiğini, geleneksel ergoterapi uygulaması alan bir kontrol grubuyla karşılaştırarak araştırdı [55,56].  Sonuçlar, muhtemelen müdahaleden ziyade değerlendirmeye daha fazla zaman harcandığından ve daha az etkili bir iyileşme ile sonuçlandığından, katılımcılarda önemli bir gelişme göstermedi.  Bu nedenle bu tür bir uygulama önerilmemektedir [55,56].

Çalışmanın Sınırlılıkları

Bu çalışmanın birtakım sınırlılıkları vardır.  İlk olarak, dahil etme kriterleriyle ilgili olarak, yalnızca İngilizce veya İspanyolca olarak yayınlanan ve tam metni mevcut olan çalışmaları dahil ettik.  İkincisi, bu derlemeye dahil edilen makaleler deneysel çalışmalardır ve deneysel çalışma tasarımıyla ilgili yanlılıklar içerebilir.  Ayrıca, dahil edilen çalışmaların heterojenliği, seanslar, saatler ve çalışma hedefleri açısından karşılaştırılabilir olmadıkları anlamına geliyordu.  Dahil edilen bazı çalışmaların genel olarak sınırlı çalışma örneklem büyüklüğü, sonuçların dikkatle yorumlanması gerektiği anlamına gelir.  Ancak, tartışma bölümünde bazı çalışmaların sınırlılıklarından bahsettik.  Son olarak, bazı çalışmaların müdahaleye hangi profesyonellerin katıldığını veya çalışmadaki rollerinin ne olduğunu açıkça belirtmediği belirtilmelidir.  Bu nedenle, ergoterapistler tarafından gerçekleştirilenler de dahil olmak üzere müdahalelerde araştırmacıların rolünü belirleyen daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

 Bununla birlikte, bu incelemenin de birkaç güçlü yönü vardır.  Bilindiği kadarıyla, MS ve ALS’de gerçekleştirilen ana ergoterapi müdahalelerini tanımlamayı amaçlayan ilk çalışmadır.  Ayrıca, bu kapsam belirleme incelemesi, bilinenler arasındaki boşlukları vurgulamaktadır: (i) İspanya’da gerçekleştirilen ergoterapi müdahalelerine ilişkin hiçbir kanıt yoktur;  (ii) çalışmaların çoğunun küçük örneklem büyüklükleri vardı ve randomizasyon yoktu;  (iii) uzun vadeli müdahaleler hakkında çok az kanıt vardır;  ve (iv) multidisipliner ekiplerde farklı profesyonellerin rolünün belirlenmesine ihtiyaç vardır.  Belirlenen bu bilgi boşlukları gelecekteki araştırmalarda ele alınabilir.

 Bu çalışma, profesyonellere MS ve ALS’de bu popülasyonda sonuçları optimize etmeyi amaçlayan erken terapötik müdahalelerin kullanımını destekleyebilecek tedavilerin bir tanımını sunmaktadır.

 Bu derlemeye dahil edilen çalışmalar, ergoterapistlerin sadece multidisipliner müdahalede işbirliği yapabileceklerini değil aynı zamanda MS ve ALS’de farklı müdahalelere öncülük edebileceklerini göstermiştir.  Bu derleme, ergoterapinin MS ve ALS hastalarının rehabilitasyonu için uygun bir disiplin olduğunu göstermektedir.  Ergoterapistler tarafından yürütülen ana yöntem, MS hastalarında faydalı etkiler gösteren yorgunluk yönetimidir, ancak ergoterapistler bu popülasyonda psikososyal, fiziksel ve duygusal müdahaleler de gerçekleştirebilirler.  Ayrıca, bu kapsam belirleme incelemesinde gerçekleştirilen önceki kanıtların güncellenmiş özetinin, ergoterapi kanıta dayalı müdahaleleri kolaylaştırmak için bilgi sağladığını vurgulamak isteriz.

 Son olarak, bulgularımız fizik tedavi ve  rehabilitasyon, yorgunluk ve bilişsel müdahalelerin potansiyel olarak yararlı rolü hakkında yeni bilgiler ekler, MS ve ALS hastaları için gelecekteki kanıta dayalı çalışmalar için bilgi verici olabilir.

SONUÇ

Sonuç olarak, çoğu çalışma, ALS popülasyonundan çok az temsil ile MS popülasyonunda yapılmıştır.  Ergoterapideki ana müdahaleler yorgunluk, bilişsel müdahaleler ve fiziksel rehabilitasyonu hedefleyen müdahalelerdir.  Bu müdahaleler, MS ve ALS popülasyonunda algılanan yorgunluk, el becerisi, düşmeyi önleme ve hafıza, iletişim, depresyon ve yaşam kalitesi gibi bilişsel yönlerde bir gelişme göstermiştir.  Bu derlemeye dahil edilen bazı müdahalelerin ergoterapi uygulamasına özel olmadığı belirtilmelidir.  Ancak ergoterapistler bu müdahaleleri MS ve ALS hastalarında kullanabilir ve hastaların aktivitelerini ve rollerini müdahale modellerine dahil etmelerine yardımcı olabilir.

Diğer makalelerimize göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Makalenin orijinaline buradan ulaşabilirsiniz.