Satış Sözleşmesi

Bu sayfada yer alan sözleşme DİLGEM hizmetlerini kullanmaya başladığınız andan itibaren sizin için de geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Lütfen hizmetlerimizi kullanmaya başlamadan önce bu sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz.

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Koruması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

SATICI BİLGİLERİ

Unvanı: DİLGEM Eğitim Öğretim Danışmanlık ve Yayıncılık Ltd. Şti.

Adresi: Atatürk Mahallesi Girne Caddesi Zengin İş Merkezi No: 20 D:7-9 Ataşehir / İstanbul

Telefon: +90(533) 165 60 94

Fax:

E-mail: dilgem@dilgem.com.tr

Web Site: www.dilgem.com.tr

 

ALICI(TÜKETİCİ) BİLGİLERİ: Müşteri olarak www.dilgem.com.tr alışveriş sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır. Bundan böyle (ALICI) olarak anılacaktır.

Adı/Soyadı/Unvanı:

Adresi:

Telefon:

E-mail:

 

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi adedi, satış bedeli, ödeme şekli, Aşağıda belirtildiği gibidir:

Sözleşme Tarihi:

GENEL HÜKÜMLER

ALICI, Madde 4’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre tüketiciye yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla 10 gün uzatılabilir.

Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, TÜKETİCİ’ye eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.

Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin elektronik ortamda teyit edilmesi ve sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeniyle sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine iade edilir.

ALICI’nın iş bu sözleşmedeki ödeme yükümünün herhangi bir şekilde gerçekleşmemesi halinde SATICI, tahsil edilemediği ürün bedelini, ürünün teslim günündeki fiyatı üzerinden ve sözleşmede öngörülen faiz oranları üzerinden işletilecek faizi ile birlikte tahsili amacıyla icra takibi başlatılabilir, alacak davası açılabilir ve diğer hukuki yollara başvurabilir.

 

DANIŞMANLIK İÇERİĞİ VE ŞARTLARI

Danışan kuruma geldiğinde kayıt yaptırdıktan sonra ön değerlendirme seansı yapılır. Daha sonra düzenli seanslar planlanır. Bir seans süresi 45 dakikadır. Danışanın belgelendirebileceği geçerli bir mazereti varsa seans bir kereye mahsus olmak üzere daha sonraki bir tarihe ertelenebilir. Seans haklı bir mazeret olsa dahi birden fazla ertelenemez. Kurumun zorunlu hallerde seansı erteleme, danışman değiştirme ve seansı başka kuruma aktarma hakkı saklıdır. Danışan katıldığı programdan doğan haklarını devredemez veya geçerli bir mazereti olsa bile 15 günden fazla süre ile erteleyemez. Danışanın kendi özel sebepleriyle seansa devam edemeyeceği durumlarda sözleşmeden doğan haklarını kaybetmiş sayılır. Danışan, ücret iadesi talep edemez. Haklı ve belgelendirilebilir mazeret bildirilmesi durumunda seans tarihlerini yukarıda belirtilen şartlarda erteleyebilir.

SEMİNER HİZMET İÇERİĞİ VE ŞARTLARI

Hizmet içeriği web sitesinde ilan edilen eğitim/seminer/atölye programlarını kapsar. Katılımcı programdan doğan haklarını devredemez. Hizmet ücreti olarak web sitesinde yer alan satın alma tarihindeki miktar kabul edilir. Kurumun zorunlu hallerde program içeriğini, eğitmeni, yeri ve saati değiştirme hakları saklıdır. Buna ilişkin belgelendirme beyan edilen telefona ve e-posta adresine yapılır. ALICI, seminer ve hizmet aşamalarını tamamlaması halinde verilen sertifikanın Milli Eğitim Bakanlığı ya da bir Üniversite ile hiçbir bağlantısı olmadığını kabul eder. ALICI, SATICI’dan aldığı eğitim programının içinde verilecek olan eğitim materyallerini (CD-DVD-manuel-uygulama kitapçığı) hiç bir şekilde kopyalayamaz, çoğaltamaz, satamaz. ALICI herhangi bir şekilde söz konusu materyalleri kopyaladığı takdirde bu ürünlerle ilgili SATICI’nın uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararları ile yoksun kalınan kazancı tazmin edeceği gibi cezai yaptırımlarla da karşı karşıya kalacaktır. ALICI, taksitle ödeme yapıyor ise taksitlerini zamanında ödeyeceğini kabul eder. Eğer taksitinin bir tanesini bile aksatırsa kalan diğer taksit tutarlarının muaccel hale geleceğini kabul eder. ALICI, SATICI’dan aldığı eğitim programı ile ilgili haklarını 1.derece akrabaları dahil kimseye devir edemeyeceğini kabul eder. ALICI, satın aldığı seminer ve hizmet setinin içeriği ve mahiyeti hakkında detaylı olarak bilgilendirildiğini ve satın aldığı ürün hakkında her türlü açıklamanın kendisine yapıldığını kabul ve beyan eder.

Katılımcı geçerli bir mazereti olsa dahi programa devam edemediği durumlarda sözleşmeden doğan haklarını kaybetmiş sayılır. Katılımcı ücret iadesi talep edemez.

Katılımcı Canlı Online eğitimler sırasında yoklama amacıyla ve ekran başında 1 kişi olduğunu kanıtlamak adına kamerasını açık tutacağını kabul ve beyan eder. Eğitim moderatörü, katılımcıyı 2 kere uyardıktan sonra katılımcı kamerasını açmadan eğitime devam ederse moderatör katılımcıyı eğitimden çıkarma hakkına sahiptir. Katılımcı daha sonradan eğitim ile ilgili sertifika, iade, bakiye, telafi ve tekrar katılım hakkı talep edemez.

CAYMA HAKKI

Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’in Cayma Hakkı başlıklı 7.maddesi 4.fıkrası c bendine göre ; Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca tüketicinin, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı yoktur.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

www.dilgem.com.tr adresinden ürün/hizmet satın alan kullanıcının 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin www.dilgem.com.tr adresinde yer alan aydınlatma metninin tamamını okuduğu, anladığı ve kişisel verilerini KVKK Veri İşleme Politikası kapsamında paylaştığı kabul edilmiştir.

YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI’nın yerleşim yerindeki Mahkemeler yetkilidir. Bu sayfada yer alan sözleşme DİLGEM hizmetlerini kullanmaya başladığınız andan itibaren sizin için de geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Lütfen hizmetlerimizi kullanmaya başlamadan bu sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz.