NöroDisleksi Sertifika Programı

  • Prof. Dr. Şükrü Torun
  • 21/12/2023 20:00
  • 6s 0dk
  • KATILIM BELGESİ
  • tr
  • Online Seminerler
+KDV

Bu seminerle ilgili detaylı bilgi almak ve bir sonraki seminer için yerinizi ayırtmak için aşağıda yer alan iletişim formunu kullanarak DİLGEM uzmanlarına ulaşabilirsiniz.

Paylaş Paylaş

# Tarih İçerik Süre
1Rehber Öğretmenler İçin NöroDisleksi Eğitimi 21.12.2023 / 20:00-23:00180dk
2Rehber Öğretmenler İçin NöroDisleksi Eğitimi 22.12.2023 / 20:00-23:00180dk

REHBER ÖĞRETMENLER (PSİKOLOJİK DANIŞMANLAR) ve SINIF ÖĞRETMENLERİ İÇİN

Dil temelli nörogelişimsel bir bozukluk olan disleksi, çeşitli işlevsel açıkların bileşkesinden oluşan çok boyutlu bir nörobilişsel profile sahiptir. Bu nedenle, sadece tanıyı oluşturan temel eksikliklere odaklanan ve okuma sorunun diğer bileşenlerini ve aralarındaki ilişkileri içermeyen yaklaşımların, disleksinin karmaşık ve heterojen doğasına uygun olmadığı düşünülmektedir. Günümüz dünyasında disleksi’yi bireysel bazda neden-sonuç ilişkileri çerçevesinde ve tanı ile sınırlı olmayan transdiyagnostik boyutsal bir yaklaşımla ele alan etkili uygulamalar, işlevsel nörogörüntüleme çalışmalarının sağladığı yeni bilgilerle hızla gelişmektedir. Ülkemizdeki görünüme bakıldığında; disleksiye yönelik mevcut değerlendirme ve müdahale süreçlerinde güncel nörobilim çalışmalarının sunduğu sağlam verileri önemseyen bazı iyi niyetli çabalara rağmen, alanda genel olarak eskimiş, yanlış, yüzeysel, yanlı ya da yetersiz bilgilere yaslanan bir tanı, tedavi, eğitim ve uygulama karmaşası dikkat çekmektedir.

Güncel ağ sinirbilimi bakış açısı, okuma becerileriyle ilgili bağlantısal beyin organizasyonlarını daha yakından tanımayı ve disleksiyi fonolojik temsil düzeyindeki sorunlar yanında diğer birçok boyutuyla birlikte anlamayı kolaylaştırmaktadır.  Buz dağının görünen kısmını oluşturan ‘okuma becerisini edinme güçlüğü’nün altında yatan boyutsal problemleri daha bütüncül bir kavrayışla değerlendiren bu anlayış, disleksi yönetiminde rol alan tüm aktörlerin kendi disiplinlerine özgü uygulamalarını geliştirmek yanında, disiplinler arası iş birliğini de desteklemektedir. Bu noktada; başta eğitimciler olmak üzere, alanda etkili roller üstlenen nörobilim-dışı tüm meslek mensuplarının disleksi’yi -dil, algı, dikkat, bellek, öğrenme, yürütücü işlevler, duyu-motor, psikososyal ve diğer bilişsel-davranışsal boyutları kapsayacak şekilde- daha derinden kavraması büyük önem taşımaktadır.

Doğru, akıcı ve prozodik okuma ve okuduğunu anlama becerilerinin gelişimi için uygun bir öğrenme evreni yaratma ve başta dil alanları olmak üzere ilgili birçok beyin bölgesini birleştirerek “okuma ile ilgili bağlantısal ağ mimarisi’ oluşturmada ‘öğretmen’ in özel bir yeri vardır. Bu bağlamda; disleksi konusunda yeterince bilgili ve donanımlı olmaları halinde, rehberlik ve psikolojik danışmanlık görevlileri ve sınıf öğretmenleri çocuk-ebeveyn-akran-okul-çevre etkileşimlerini düzenleme ve sürece dahil olan özel eğitim, dil-konuşma terapisi ve diğer uzmanlık hizmetlerini okuma güçlüğü yaşayan çocuğun ihtiyaçları doğrultusunda koordine etme yönünde değerli katkılar sağlayabilir.

Bu eğitim, alanda kendini geliştirmek isteyen rehber öğretmen (psikolojik danışman) ve sınıf öğretmenlerinin disleksi’yi güncel nörobilimsel bir kavrayış temelinde tanı-ötesi bir yaklaşımla anlama ve bu anlayışı okul pratiklerine yansıtma süreçlerini desteklemeye yöneliktir.

 

 

Prof. Dr. Şükrü Torun

Prof. Dr. Şükrü Torun tıp ve nöroloji uzmanlık eğitimlerini Hacettepe ve Eskişehir Osmangazi Üniversitelerinde tamamlamıştır. Müzik Terapisi Anabilim Dalı Kurucu Başkanı ve Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı olarak görev yapmakta olduğu Anadolu Üniversitesinden 01. 10. 2023 tarihinde emekli olan Torun, halen aynı üniversitenin Müzik Terapisi Yüksek Lisans Programında ve Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Nörobilim ve Dil-Konuşma Terapisi Lisansüstü programlarında ders vermeye devam etmektedir.

Türk Nöroloji Derneğine bağlı ‘Nörorehabilitasyon’, ‘Demans-Davranış Nörolojisi’, ‘Nörolojik Hastalıklarda Yaşam Kalitesi’, ‘Nöroepidemiyoloji ve ‘Nöromodülasyon’ Çalışma Gruplarındaki faaliyetleri sürdürmekte olan Dr. Şükrü Torun Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu, Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uygulamalı Eğitimde İnsan Bilgisayar Etkileşimi Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Fakültesi yönetim kurullarında çalışmıştır.

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın yetkilendirdiği müzik terapisi uygulayıcısı olarak 2017’de Türkiye’nin bakanlık onaylı ilk Müzik Terapi Ünitesini kuran Dr. Torun, gelişimsel ve edinsel nöropsikososyal bozukluklara -özellikle Alzheimer, Parkinson, MS, Serebral Palsi, Afazi, Otizm ve Disleksi’ye- yönelik ağ sinirbilimi ve nöroplastisite temelli Nörokreatif Müzik Terapi uygulamalarını geliştirmiştir.

Prof. Dr. Şükrü Torun, benimsediği disiplinlerarası çalışma anlayışıyla birçok ‘ilk’in gerçekleşmesine katkıda bulunmuştur. Dil ve Konuşma Terapisi lisans ve lisansüstü programlarında ilk “Özgül Öğrenme Bozukluğu-Disleksi, Disgrafi, Diskalkuli” derslerini başlatmış; konuya ilişkin kitap, tez, proje ve eğitim çalışmalarıyla disleksi alanında güncel nörobilim perspektifinin ülkemizde de daha yakından tanınmasına öncülük etmiştir.

Çanakkale Üniversitesi Devlet Konservatuarında 2021 yılında başlatılan Otizm ve Müzik Yaz Okulu’nun Bilim Kurulu Başkanlığını ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen "Let's Develop Networks and Create Opportunities for Hippotherapy" isimli AB projesinin Bilim Koordinatörüğünü de yürütmekte olan Prof. Dr. Şükrü Torun, Dr. Onur Torun’un eşi, Tuna ve Irmak Torun’un babasıdır.

  • İki bölümden oluşan interaktif online eğitim 21-22 Aralık 2023 tarihlerinde 20.00-23.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Eğitim öncesinde kayıt linki ile birlikte gönderilecek olan “Katılımcının disleksi ile ilgili mevcut bilgi ve becerilerini geliştirme yönündeki beklentileri” hakkındaki kısa anketin yanıtlaması yararlı olacaktır.
 
  • Katılımcıların birinci bölüm sırasında (anlık – chat üzerinden) veya sonrasında (22 Aralık 2023, saat 17.00’ye kadar, torunarts@hotmail.com adresine e-posta yoluyla) iletecekleri sorular 2. Bölümde ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Birinci bölüm;

 “Beynimizi Tanıyalım: Beyin Gelişimi ve Bağlantısal Beyin Mimarisi: Genetik, Epigenetik ve Çevresel Faktörler”

 “Öğrenme ve Nöroplastisite”

 “Duyu-motor ve Bilişsel Bir Beceri Olarak Okuma’nın Nörobiyolojik Temelleri : Beyin Okuma Becerisini Nasıl Kazanır?

 “Disleksi Nedir? Ne Değildir? Okuma Güçlüğü-Disleksi Ayrımı – Kavramsal Sorunlar”

 “Disleksi Yönetimindeki Sorunlar, Zorluklar”

 “Disleksi Teorileri ve Problem Düzeyleri”

 “Ağ Sinirbilimi Perspektifinden Disleksi”

 “Nörobilim Temelli Tanı-Ötesi Yaklaşımın Avantajları ve Boyutsal Hedefler”

 

İkinci bölüm;

“Üçlü Ağ Sistemi Sistemi ve Nöroplastisiteyi Harekete Geçirmek”

“Öğrenme ve Nöroplastisite”

“Katılımcıların disleksiye ilişkin soruları ve uygulamada karşılaştıkları sorunlar çerçevesinde, çözüme yönelik yol haritalarının tartışılması”

 

 

SKU-