Okul Çağı Kekeleyen Çocuklar İçin CALMS Derecelendirme Ölçeği

Bu derecelendirme ölçeği, kekemelik ile ilgili bilişsel, duyusal, dilsel, motor ve sosyal (CALMS) bileşenleri değerlendirmek için tasarlanmıştır. Bu ölçek klinisyenlerin, klinik değerlendirme bulguların, puanların, testlerin ve değerlendirilen çocuk hakkında belgelenmiş bilgilerin yanı sıra puanlar ve / veya veriler kullanarak her madde için bir puan elde etmeleriyle uygulanır. Her bir derecelendirilmiş öğenin puanları alınır ve her bir bileşende ortalama bir puan elde etmek için öğe puanları toplam bileşen sayısına bölünür. Ortalama bileşen puanları, CALMS profilini çizmek için veri noktaları haline gelir.

BİLİŞSEL: (Puanlama ölçeği: 1 = Normal, Endişe Duyulmaz, Yüksek Beceri 2 = Sınır Çizgisi, Hafif Endişe Duyulabilir, İyi Beceri 3 = Hafif Bozukluk, Bazı Endişeler Duyulabilir, Değişken Beceri 4 = Orta Bozukluk, Önemli Endişeler Duyulabilir, Kötü Beceri 5 = Şiddetli Bozukluk, Aşırı Endişe Duyulabilir, Çok Kötü Beceri)

Derecelendirilecek alanlar:

1. Çocuğun okuma sırasında kekemelik anlarını belirleme becerisi
 

Ölçüt: Bir okuma metniyle veya çocuğun kolay okuyacağı bir materyalde tanımlanan anların yüzdesi

2. Çocuğun spontan konuşmada kekemelik anlarını belirleme becerisi  
 

Ölçüt: Kısa bir spontan konuşma örneğinde tanımlanan kekemelik anlarının yüzdesi

3. Çocuğun kekemelikle ilgili sahip olduğu bilgi ve anlayış
 

Ölçüt: Çocuğun kekemelik davranışlarını tanımlama becerisini kekemelik davranışları hakkında bilgisini ve kekemelikle ilgili genel gerçeklerle ilgili bilgisini değerlendirin.

4. Çocuğun önceden öğrenmiş olduğu akıcılığı arttırma ve / veya kekemelik modifikasyon teknikleri hakkındaki bilgisi 
 

Ölçüt: Çocuğun önceki terapide öğrendiği tekniği ne kadar iyi tanımlayabildiğini, açıklayabildiğini ve gösterebildiğini değerlendirin.

Diğer öznel ölçütler arasında çocuğun kekemeliği olan bir kişi olması hakkındaki düşünceleri ve başkalarının kekemeliğini nasıl gördüğüne ilişkin tepkiler yer alabilir.

Ortalama Bilişsel Bileşen Skoru: _____
 

Düşünceleri ve algıları değerlendirme sürecinde, “1” puan,  kekemeliği olan bir kişi olmanın olumlu düşüncelerine / kaygılarına ve başkalarının kekemeliğe nasıl baktığına dair olumlu algılara işaret eder. “5” puan ise son derece olumsuz düşünceleri, tepkileri veya algıları yansıtır. Pozitif / negatif düşünce ve reaksiyonların derecelerini göstermek için 2-4 puanlarını kullanın.

DUYUSAL: (Puanlama ölçeği: 1 = Normal, Endişe Duyulmaz, Yüksek Beceri 2 = Sınır Çizgisi, Hafif Endişe Duyulabilir, İyi Beceri 3 = Hafif Bozukluk, Bazı Endişeler Duyulabilir, Değişken Beceri 4 = Orta Bozukluk, Önemli Endişeler Duyulabilir, Kötü Beceri 5 = Şiddetli Bozukluk, Aşırı Endişe Duyulabilir, Çok Kötü Beceri)

Derecelendirilecek alanlar:
 

1. Çocuğun iletişim konusundaki tutum ve duyguları                         
 

Ölçüt: İletişim Tutum Testi (CAT veya CAT-R) sonucundaki puanı normlarla karşılaştırın.

2. Çocuktaki kekemeliğin duygusal özellikleri                                   
                

  • Çocuğun kekemeliğe karşı tutum / duygularını kullandığı tanımlayıcılar

Önlem: “Konuşmamı Çerçeveliyorum” (C & R çalışma kitabı), bu form kekemeliği tanımlamak için kullanılan takılmaları ve türlerini saymak için kullanılabilir
 

  • Çocuğun kekemelik hakkındaki duyguları                                                     
         

Ölçüt: “Ne Var?” ve / veya “Sizin İçin Doğru Olan Nedir?” (C & R çalışma kitabı) Kekemelik hakkında olumsuz yorumlarla ilgili 20 öğenin yüzdesini belirlemek için “What Pops?” kullanılabilir. “Doğru olan…” bu öğeyi çocuğun tüm sorulardaki puanlarına göre derecelendirebilir. “Eller Aşağı! …” çocuğun kendisi hakkında pozitif ve olumsuz özellikleri listelemesine izin verir

  • Çocuğun kekemelik hakkındaki zorbalığa karşı duyguları ve tepkileri 
     

Ölçüt: Çocuk tarafından ifade edilen endişe düzeyi
 

Ortalama Duyusal Bileşen Skoru: _____
 

İletişim Tutumları Testi (CAT veya CAT-R) ve / veya A-19 ölçeklerinin kullanılması, çocuğun puanının her bir ölçütle birlikte verilen normatif verilerle karşılaştırılmasını gerektirir. Kekemeliği olan çocuğun CWS ortalamasına eşit bir skoru varsa, bu skorun CALMS derecelendirme ölçeğinde en az “3” olarak değerlendirilmesini öneririz. [CWS için CAT Ortalaması = 17.3, SD = 7.7 ve A-19 Ortalama = 9.07, SD = 2.44]. Ortalama puandan 1 ve 2 standart sapma arasındaki puanlar CWS için "4" olarak, 2’den fazla standart sapma puanı ise "5" olarak derecelendirilir.
 

Kristin Chmela ve Nina Reardon (2001) tarafından kabul edilen Okul Çağındaki Çpcuk: Tutum ve Duygularla Etkili Çalışmak… Bu bölümde bu çalışma kitabı (s. 22-86) kullanılabilir. Bu çalışma kitabı Kekemelik Vakfı tarafından yayınlanmıştır. Crowe Protokollerinde Çocuk İstemci Formları (T. Crowe, A, Di Lollo ve B. Crowe (2000) The Psychological Corporation) da kullanılabilir.

DİLSEL: (Puanlama ölçeği: 1 = Normal, Endişe Duyulmaz, Yüksek Beceri 2 = Sınır Çizgisi, Hafif Endişe Duyulabilir, İyi Beceri 3 = Hafif Bozukluk, Bazı Endişeler Duyulabilir, Değişken Beceri 4 = Orta Bozukluk, Önemli Endişeler Duyulabilir, Kötü Beceri 5 = Şiddetli Bozukluk, Aşırı Endişe Duyulabilir, Çok Kötü Beceri)

Derecelendirilecek alanlar:

1. Kekemelik ile sözlerin uzunluğu ve karmaşıklığı arasındaki genel ilişki 
 

Ölçüt: Basit sözlü okuma, adlandırma, cümle tekrarı, resim ve hikaye anlatımı

sırasında akıcılık / kekemelik düzeyini değerlendirin.

2. Genel dil becerisi                                                                                             
 

Ölçüt: Standardize olan / olmayan testler
 

3. Artikülasyon ve / veya Ses bilgisel beceri                                                     
 

Ölçüt: Standardize olan / olmayan testler

                                                                                             Ortalama Dil Bileşeni Puanı: _____
 

Dilsel karmaşıklığın kekemelik sıklığı üzerindeki etkisini ölçmek için önerilen konuşma görevleri listesine bakın. Basit ve karmaşık, bağlamsal ve bağımsızlaştırılmış konuşma görevlerinin listesi için www.unl.edu/fluency/index.shtml adresine gidin. Bu öğenin derecelendirmesi dilsel uzunluk ve karmaşıklık düzeyine bağlı olacaktır.

Akıcılık bozulmalarının tutarlı bir şekilde meydana geldiği durumlarda örneğin, “1” derecesi kekemeliğin yalnızca en yüksek dilsel zorluk seviyesinde gerçekleştiğini ve “5” derecesinin de basit dil seviyelerinde sürekli görülen kekemelik puanı olacağını veya çocuğun önemli ölçüde bağlamsal olarak desteğe ihtiyaç duyduğunu gösterir.

Bu bölüm için standardize edilmiş dil testlerini seçin. Bozukluğu derecelendirin.

Artikülasyon / fonolojik süreç analizi için yine standardize edilmiş bir test seçin. Bozukluğu derecelendirin.

MOTOR: (Puanlama ölçeği: 1 = Normal, Endişe Duyulmaz, Yüksek Beceri 2 = Sınır Çizgisi, Hafif Endişe Duyulabilir, İyi Beceri 3 = Hafif Bozukluk, Bazı Endişeler Duyulabilir, Değişken Beceri 4 = Orta Bozukluk, Önemli Endişeler Duyulabilir, Kötü Beceri 5 = Şiddetli Bozukluk, Aşırı Endişe Duyulabilir, Çok Kötü Beceri)

Derecelendirilecek alanlar:
 

1. Çocukta bulunan kekemeliğin özellikleri
 

Ölçüt: Kekemeliğin ciddiyetine göre tekrar, uzatma blok sayısı ve uzatmaları süresi.             

Ölçüt: Kekemeliğin olduğu anlarda sarf edilen mücadele derecesi, çaba, gerilim

2. Çeşitli iletişim ortakları ile iletişim halindeyken kekemeliğin görülme sıklığı
 

Ölçüt: Sınıf öğretmeni ile    1  2  3  4  5

Ölçüt: Akran ile örnek         1  2  3  4  5

Ölçüt: Klinisyen ile              1  2  3  4  5

3. Kekemelik şiddetinin SSI-3a kullanılarak belirlenmesi
 

Ölçüt: Sözlü okumada ve spontan konuşmada görülen kekemelik sıklığı, kekemeliği görüldüğü en uzun 3 anın süresi ve fiziksel varlığı, ikincil davranışlar

Ortalama Motor Bileşen Skoru: _____

Toplam SSI-3 puanını yansıtan bir derecelendirmeyi kaydetmek için SSI-3 (Kekemeli Şiddet Enstrümanı-3, Riley 1994- PRO-ED) kullanılmalıdır: (1 = 0-5) (2 = 6-10) (3 = 11-20) (4 = 21-27) (5 = 28+).

SOSYAL: (Puanlama ölçeği: 1 = Normal, Endişe Duyulmaz, Yüksek Beceri 2 = Sınır Çizgisi, Hafif Endişe Duyulabilir, İyi Beceri 3 = Hafif Bozukluk, Bazı Endişeler Duyulabilir, Değişken Beceri 4 = Orta Bozukluk, Önemli Endişeler Duyulabilir, Kötü Beceri 5 = Şiddetli Bozukluk, Aşırı Endişe Duyulabilir, Çok Kötü Beceri)

Derecelendirilecek alanlar:

1. Konuşma durumlarından kaçınma durumları 
 

Ölçüt: Çocuk, ebeveyn, öğretmenlerden kelimelerden, insanlardan ve konuşma durumlarından kaçınmanın ciddiyeti hakkındaki sayı raporları                                          

2. Çeşitli sosyal konuşma durumlarıyla ilgili kekemelik seviyesi
 

Ölçüt: Çocuğun kendisini çeşitli konuşmalarda (okulda, evde, spor takımlarında, kulüplerde vb.) ifade etme becerisini değerlendirin                                                            1  2  3  4  5

Örneğin, 1 = çocuk çoğu durumda özgürce konuşur  5 = sınırları zorlar

3. Kekemeliğin akran ilişkileri üzerindeki etkisi
 

Ölçüt: Çocuğun kekemeliğinin dostlukları veya akranlarıyla etkileşimini ne kadar etkilediğini çocuk ve ebeveynlerinden bilgi alarak rapor edin.                                            1  2  3  4  5

Ortalama Sosyal Bileşen Puanı: _____

CALMS Derecelendirme Ölçeği için 1-5 Değerinin Ölçülmesi
 

1 = Normal: İşlev davranış, performans, yetenek, tutum veya algı açısından normal sınırlar içinde kabul edilir. İşlev veya performans hakkında hiçbir endişe yoktur. Test verileri normal sınırlar dahilindedir.

2 = Sınırda: Davranışlar, performanslar, yetenekler, tutumlar veya algılarla ilgili hafif bir değişiklik veya bazı endişeler vardır. Test verileri normal seviyedeki 0,5 – 1,4 SD standart puanını gösterir.

3 = Hafif Bozukluk: Klinik karar, belirli işlevlerde “hafif” bir zorluk derecesi veya açık olduğunu gösterir. Ayrıca davranışlar, performanslar, yetenekler, tutumlar veya algılar beklenen işlev seviyelerinin hemen altındadır. İşlev veya performans konusunda hafif endişe vardır. Test verileri, normal seviyedeki 1,5 – 1,9 SD standart puanını göstermektedir.

4 = Orta Derecede Bozukluk: Klinik karar belirli işlevlerde “orta” bir zorluk derecesi olduğunu gösterir. Ayrıca davranışlar, performanslar, yetenekler, tutumlar veya algılar sürekli olarak beklenen işlev seviyelerinin altındadır. Test verileri normal seviyedeki 2,0 – 2,4 SD standart puanını göstermektedir. İşlev ve performansla ilgili önemli endişeler vardır.

5 = Şiddetli Bozukluk: Klinik karar, belirli işlevlerde “ciddi” bir zorluk derecesi olduğunu gösterir. Ayrıca davranışların, performansların, yeteneklerin, tutumların veya algıların beklenen işlev seviyelerinin oldukça altında olduğunu gösterir. İşlev veya performansla ilgili olağanüstü endişeler vardır. Test verileri normal seviyenin altındaki > 2.5 SD standart puanı göstermektedir.

C. A. L. M. S Ölçeği

Vaka:                                                                                       Puanlar

Yaş:                                                                                         Bilişsel: ___

Değerlendirme Tarihi:                                                          Duyusal: ___

                                                                                                 Dilsel: ___

                                                                                                 Motor: ___

                                                                                                 Sosyal: ___

""

Kaynakça: http://csd.wp.uncg.edu/wp-content/uploads/sites/6/2012/12/2.D.._CALMS_rating_form1.pdf