Wechsler Zeka Ölçeği, Beşinci Baskı Hakkında

Wechsler Zeka Ölçeği, Beşinci Baskı Hakkında

Psikolojik değerlendirme dünyasında, Wechsler Zekâ Ölçekleri entelektüel işleyişin altın standart ölçüleri olarak kabul edilir. Değerlendirmeler, 70 yılı aşkın nörogelişimsel ve nörobilişsel araştırma, psikoloji, teknoloji ve nüfus değişikliklerini yansıtan gözden geçirmeleri temsil etmektedir. (Wechsler, 2014).

Çocuklar için Wechsler Zekâ Ölçeği, Beşinci Baskı (WISC-V):

Okul çağındaki çocuklar için en yaygın kullanılan değerlendirmelerden biri, Wechsler Zekâ Ölçeği, Beşinci Baskı’dır (WISC-V). Değerlendirme beş alandan oluşur:

  • Sözel Anlama
  • Görsel Uzamsal Algı
  • Akıl Yürütme Becerisi
  • Çalışma Belleği Performansı
  • İşleme Hızı Performansı

Bu alanlarla birlikte, Tam Ölçekli Akıllı Bölüm geliştirildi. Bir çocuğun akıllı bölüm puanını oluşturan endeksler arasında büyük tutarsızlıklar tespit edildiğinde, çocuğun bilişsel profilini en iyi şekilde yakalamak için alternatif puanlar hesaplanabilir. Dil, dikkat veya motivasyon 

eksiklikleri çocuğun genel performansını olumsuz etkilediğinde alternatif puanlar düşünülebilir. Bilişsel işlevlerin genel ve spesifik alanlarının analizi ile klinisyenler, tanısal kavramsallaştırma ve tedavi önerileri hakkında bilinçli kararlar verebilirler.

WISC-V Puan Endeksleri:

Sözel Anlama: Sözel anlama, bir çocuğun bilgilere ve zekâya ek olarak sözel akıl yürütmesini, anlamasını, kavram oluşturabilmesini ölçer. Kristalize zekâ, bir çocuğun yaşamı boyunca deneyimler ve öğrenme yoluyla edindiği bilgidir. Sözel anlamayı oluşturan temel alt testler çocukların resimleri veya kelime dağarcıklarından o kelimeyi bulmalarını ve kelimelerin kavramsal olarak nasıl ilişkili olduğunu açıklamalarını gerektirir. İfade edici ve / veya alıcı dil eksikliği olan çocuklar genellikle sözel anlama bölümünde daha düşük performans gösterirler. Çalışmalar ayrıca bir çocuğun kelime bilgisinin okuma becerilerinin gelişimi ile ilgili olduğunu ve bu nedenle kelime dağarcığını içeren görevlerde daha zayıf performansın akademik bir zorluk alanını işaret edebileceğini göstermiştir.

Görsel Uzamsal Algı: Görsel uzamsal algı, bir çocuğun sözsüz akıl yürütme ve kavram oluşturma, görsel algı ve organizasyonunu ortaya koyma, görsel-motor koordinasyonunu, soyut bilgileri analiz etme ve sentezleme yeteneğini ve görsel uyaranlarda şekil tabanını ayırt etme yeteneğini ölçer. Spesifik olarak, görsel uzamsal algının temel alt testleri, bir çocuğun parçalardan oluşan /oluşmayan bir modeli eşleştirmek ve geometrik bir tasarım oluşturmak için zihinsel rotasyon ve görselleştirme kullanmasını gerektirir. Görsel uzamsal açıkları olan çocuklar, matematikte, model oluşturma veya görsel uyaranları ve şekil zeminini bir bilgisayar ekranında ayırt etmeyi içeren görevlerde zorluk çekebilirler.

Akıl Yürütme Becerisi: Akıl yürütme becerisi, bir çocuğun niceliksel karşılaştırma ve sınıflandırma yapma ve mekânsal yeteneğini, yani bütün bağlantılara karşı olan bilgisini değerlendirir. Aynı zamanda çocuğun akıl yürütme becerilerini de değerlendirir, bu da önceki problemlerden bağımsız olarak yeni problemleri çözebilme yeteneğidir. Akıl yürütme becerisi alanını oluşturan temel görevler, bir çocuğun eksik bir matrisi veya seriyi tamamlamak için bir seçenek seçmesini ve ölçeği dengeli tutacak bir seçenek seçmek için eksik parçalar içeren bir ölçekle karşılaşmasını içerir. Akıl yürütme ile ilgili açıkları olan bir çocuk kavramlar arasındaki ilişkileri anlamakta güçlük çekebilir ve bu nedenle öğrenilen kavramları genellemede zorlanabilir. İçerik değiştikten sonra bir sorunu çözmeleri istendiğinde veya soru, çocuğun öğretilmiş halinden farklı olarak ifade edildiğinde de çocuk zorlanabilir. Tümevarımsal karar verme ile ilgili zorluklar, altta yatan bir kuralı veya prosedürü tanımlayan zorluklar olarak da ortaya çıkabilir.

Çalışma Belleği Performansı: Çalışma belleği performansı, çocuğun işitsel ilgisini sürdürme, konsantre olma ve zihinsel kontrol uygulama becerisini değerlendirir. Çocuklardan, değerlendirici tarafından yüksek sesle okunan sayıları belirli bir sırayla tekrarlamaları ve daha önce sunulan resimler için hafızalarını kullanmaları istenir. Çalışma belleğindeki eksiklikler, çocukların kısa süreli bellekte bilgi alma, manipüle etme ve aynı yaştaki yaşıtlarıyla karşılaştırılabilir bir düzeyde yanıt üretme güçlüğü yaşadıkları için yeni bilgi öğrenirken tekrarlamaların gerekeceğini gösterir.  

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nda (DEHB) gözlemlendiği gibi, özdenetim zorluğu çeken çocukların çalışma belleği ve işlem hızında zorluklarla karşılaşması da nadir değildir.

İşleme Hızı Performansı: İşleme hızı performansı, bir çocuğun bilgiyi ne kadar hızlı ve doğru bir şekilde işleyebileceğini değerlendirir. Çocuklardan, sınırlı zaman altında motor koordinasyon, görsel işleme ve arama becerilerini içeren görevleri yerine getirmeleri istenir. İşleme hızı zorluklarının görsel motor işleyişteki gecikmelerle ilgili olmadığı varsayılarak, bu alanın temel alt testlerini içeren görevlerdeki zayıf performans, bir çocuğun bilgileri işlemek ve işleri tamamlamak için ek zamana ihtiyaç duyacağını gösterir. Akademik bağlamda da bu zorluklar, çocuğun bitmemiş ödevleri eve götürmesine izin vermeyi, ödev miktarı yerine önceliğe odaklanmayı, görevleri kısaltmayı ve uzun süre tanımayı içerebilir.

Kaynakça: https://nspt4kids.com/parenting/understanding-the-wechsler-intelligence-scale-for-children-fifth-edition-wisc-v/

Dilgem uzmanlarından destek almak ve randevu oluşturmak için:

+90 (216) 456 42 42
+90 (533) 165 60 94